Algemene voorwaarden 

 1. Door het ondertekenen van een bestelbon, het plaatsen van een bestelling, het aanvaarden

van een levering of het aanvaarden van een factuur, bevestigt de klant uitdrukkelijk de
algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de verkoper te kennen en te
aanvaarden. 

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de
voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen. 

 

2. Tenzij anders bepaald zijn de offertes slechts geldig tijdens een periode van dertig (30)

 

kalenderdagen. Wijzigingen aangebracht aan de offertes gelden slechts indien zij door de
verkoper schriftelijk werden aanvaard. 

Indien er schetsen of tekeningen gevraagd worden zal de verkoper deze bezorgen tegen
meerprijs. Indien de werken door de verkoper uitgevoerd worden vervalt deze meerprijs. 

 

3. De verkoopprijzen opgenomen in de offerte of bestelbon zijn gebaseerd op de actueel

 

geldende materiaalprijzen en lonen. Ingeval van prijsverhogingen behoudt de verkoper zich
het recht voor de voorgestelde prijzen op evenredige wijze aan te passen (tussen de datum
van de offerte en de ondertekening, dan wel tussen de orderbevestiging en de aanvang van
de uitvoering van de werken). 

Deze prijsstijging wordt door de verkoper per aangetekend schrijven of per e-
mail meegedeeld aan de klant. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijsstijging kan hij
alsnog afzien van de overeenkomst per aangetekend schrijven of per e-mail uiterlijk binnen
de acht (8) dagen vanaf de kennisgeving van de prijswijziging. 

 

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet

 

bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt. 

Een vertraging in levering of uitvoering van de werken kan geen aanleiding geven tot annulatie
of ontbinding van de overeenkomst en kan evenmin enig recht op schadevergoeding doen
ontstaan in hoofde van de klant. 

 

5. Bij de ondertekening van bestelbon/orderbevestiging dient een voorschot van 30 % op de

 

totale prijs betaald, zoniet wordt de overeenkomst als niet bestaande beschouwd.

Een tweede schijf van 30 % is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de gevraagde materialen
gereed zijn om binnen te brengen voor de gevraagde behandeling (poederlakken,
galvanisatie, spuiten, enz.) 

Het saldo wordt berekend en is verschuldigd na de uitvoering van de werkzaamheden of
installatie. 

 

6. De klant staat vanaf de levering door de verkoper op de werf in voor schade en

 

vervreemding van deze goederen alsook voor de gereedschappen/het materiaal van de
verkoper die zich op de werf bevinden. 

Indien na installatie van het product of de goederen hieraan schade wordt toegebracht door
de klant of derden, is de verkoper bereid dit te vervangen of te herstellen naargelang de aard
van de schade, waarna de verkoper deze prestaties factureert op basis van de
eenheidsprijzen (in regie). 

 

7. Het risico gaat over op de klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden.

 

Na incorporatie blijven de goederen eigendom van de verkoper totdat de prijs volledig betaald
is. De verkoper mag in dat geval zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en
terugnemen.
De eigendom gaat over nadat de klant al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. 

 

8. De kosten voor water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. Indien geen elektriciteit

 

aangeleverd kan worden door de klant en de verkoper genoodzaakt is een stroomgroep of
andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant. 

 

9. Meerwerken worden bijkomend gefactureerd op basis van de eenheidsprijzen (in regie)

 

zonder dat hiervoor het schriftelijk akkoord van de klant vereist is. 

 

10. Bij afwezigheid van de koper bij de afgesproken levering of plaatsing is de verkoper

 

gerechtigd zijn kosten die hierdoor ontstaan zijn, aan te rekenen. Hetzelfde geldt indien door
toedoen van derden de verkoper de afgesproken levering of plaatsing niet kan uitvoeren. 

 

11. De aansprakelijkheid voor geleverde en gebruikte producten of materialen is beperkt tot

 

de door de fabrikant verstrekte waarborgen. 

Op poorten geldt een garantie van 10 jaar. 

De duurtijd van de garantie op de motoren hangt af van de kwaliteit die de klant kiest. Dit
wordt specifiek vermeld op de offerte. 

De waarborg is niet verworven:
• bij verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en
toestellen
• bij schade veroorzaakt door overmacht
• bij een opzettelijke daad door de klant of zijn aangestelde
• bij vorst- of vochtschade
• een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk
voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan 

 

12. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, is deze een vergoeding

 

verschuldigd die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte
materialen, verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 30 % van de overeengekomen
prijs. 

 

13. Bij niet tijdige betaling van een factuur behoudt de verkoper zich het recht voor de

 

uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken totdat de factuur betaald is.
De verkoper bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor
enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
Indien de verkoper door deze schorsing schade lijdt zal de klant deze vergoeden. 

 

14. Tenzij anders overeengekomen dienen de facturen betaald binnen de veertien (14) dagen

 

na factuurdatum. 

 

15. Bij niet-tijdige betaling van de factuur zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder

 

voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd van 10 % op jaarbasis, alsook
een forfaitaire vergoeding van 10 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van
€ 200,00 

Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen facturen of
schuldvorderingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar
worden. 

 

16. Klachten betreffende de conformiteit of zichtbare gebreken, uitvoeringen of facturatie

 

dienen gemeld binnen de acht (8) dagen na levering, uitvoering en/of facturatie, en dit per
aangetekend schrijven.
Herstelling door een derde of door de klant ontneemt de klant iedere aanspraak tegen de
verkoper. 

 

17. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die

 

voortvloeien uit deze overeenkomst worden uitsluitend behandeld voor de rechtbanken van
het gerechtelijke arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.

 

18. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

 

 E-mailen