Privacyverklaring


SW Metaaltechnieken BV, gevestigd aan Koning Bouwdewijnlaan 20A, 3500 te Hasselt, 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:SW Metaaltechnieken BV
Koning Bouwdewijnlaan 20A, 

3500 te Hasselt
+32468540130

info@swmetaaltechnieken.be

https://www.swmetaaltechnieken.be


Persoonsgegevens die wij verwerken


SW Metaaltechnieken BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


SW Metaaltechnieken BW en zijn website en/of dienst verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


SW Metaaltechnieken BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- SW Metaaltechnieken BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming


SW Metaaltechnieken BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een menselijk persoon tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


SW Metaaltechnieken BV bewaart uw persoonsgegevens veilig en gewaarborgd. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: onbeperkt, tenzij een verzoek ingediend wordt voor verwijdering van deze gegevens tot dusver mogelijk. Fiscale data uitgesloten. Een verzoek voor verwijdering van deze gegevens kan via het volgende email adres: backoffice@swmetaaltechnieken.be


Delen van persoonsgegevens met derden


SW Metaaltechnieken BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SW Metaaltechnieken BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


SW Metaaltechnieken BV gebruikt alleen noodzakelijke functionele cookies voor de werking van de website of media weer te geven.
Uw persoonlijke surfgedrag op onze website wordt niet door ons verzameld en/of bekeken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SW Metaaltechnieken BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het volgende email adres: backoffice@swmetaaltechnieken.be


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, documentnummer, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


SW Metaaltechnieken BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

E-mailen